Статут

Международен Фестивал за Уличен и Куклен Театър

ПАНАИР НА КУКЛИТЕ – 13 – 21.09.2024 г.

 

С Т А Т У Т

 

Международният Фестивал за Уличен и Куклен Театър ПАНАИР НА КУКЛИТЕ се организира от Столичен куклен театър от 2002 г. От 2004 г. с решение на СОС № 73/13.05.2004 е учреден като биенале и е част от Календара на културните събития на Столична община.

 

ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА

 1. Да създава разнообразна и висококачествена програма от спектакли за различни възрастови групи.
 2. Да популяризира съвременните тенденции и художествени търсения в областта на кукления театър.
 3. Да създаде условия за общуване и творчески контакти на творци от различни страни.
 4. Да стимулира обмена на идеи за развитието на куклено-театралното изкуство.
 5. Да подкрепя креативността и международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейци и техните произведения, като се поставя акцент върху културното многообразие и развитието на нови форми на културната изразност.

 

РЕГЛАМЕНТ

 1. Международният куклено-театрален фестивал се провежда през една календарна година – биенале.
 2. Фестивалът няма състезателен характер.
 3. В Международния куклено-театрален фестивал ПАНАИР НА КУКЛИТЕ участват професионални театри от България и чужбина.
 4. На фестивала могат да се представят спектакли, различни по жанр, стилистика, възрастова насоченост и език, включително и уличен театър.
 5. Всеки театър може да участва най-много с две постановки.
 6. Кандидатите заявяват писмено предложението си за участие, придружено от попълнени апликационна форма, технически лист, визуален материал – DVD, или актуален линк в Интернет, водещ към пълен видеозапис на предложеното за селекция представление, 5 снимки с висока резолюция, рекламни материали, най-късно до 15 Октомври на годината предхождаща тази, в която се провежда фестивала.
 7. Кандидатури с непълен комплект документи, съобразно т.11, не се разглеждат.
 8. Подбор:
  • Подборът на постановките се извършва от Селекционна комисия , назначена от Директора на СКТ.
  • Подборът се извършва при следните критерии:
 • Драматургия с високи качества и оригиналност
 • Режисура – решение
 • Високо актьорско майсторство
 • Визия на спектакъла – сценография, костюми, кукли
 • Цялостно естетическо и художествено внушение на спектакъла
 • Икономическа ефектност /численост на екипа, транспортни разходи, хонорар, застраховки, наеми на оборудване и др./
 • Разходите за селектираните представления в българската и чуждестранната програма не трябва да трябва да надхвърлят планирания бюджет.
 1. Селекционната комисия на фестивала с доклад предлага на Директора на Столичен куклен театър селектираните трупи за включване в програмата на фестивала и сключване на договори.
 2. Селектираните трупи получават официална покана за участие, най-късно до 31 Януари на годината, в която се провежда фестивала.
 3. Всички разходи, свързани с пребиваването и участието на театрите във фестивала – хотел, храна или дневни, митнически такси, се поемат от организаторите.
 4. Транспорта на територията на България за чуждестранните трупи се поема изцяло от организаторите. Фестивалът покрива частично транспорта на българските трупи.
 5. Финансовите условия за гостуващите чуждестранни трупи се договарят индивидуално с всяка трупа, включително съпътстващите прояви, съобразно финансовите възможности на фестивала.
 6. Всички театрални трупи, представили се на фестивала, получават диплом за участие и фестивален плакет.
 7. Приходите от спектаклите, представени на фестивала, са в полза на СКТ.
 8. Разходите за авторски права на селектираните представления са за сметка на съответната трупа участник във фестивала.

 

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ

 1. В рамките на фестивала се провеждат семинари, майсторски класове, работни срещи, изложби, свързани с теорията и практиката в развитието на кукления театър.

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

 1. Международният Фестивал за Уличен и Куклен Театър ПАНАИР НА КУКЛИТЕ се организира от Столичен куклен театър, Столична община, в партньорство с Министерство на Културата, Асоциация на Куклените Театри в България „АКТ – УНИМА, България“, Съюз на Артистите в България – САБ и НАТФИЗ “Кр. Сарафов”.
 2. Директорът на СКТ назначава със заповед Организационен комитет за провеждане на Фестивала.
 3. Организацията и провеждането на фестивала се ръководи от Организационен комитет с председател – Директора на Столичен куклен театър .
 4. Организационния комитет извършва цялостната подготовка по организацията и провеждането на фестивала.
 5. Средствата за организацията и провеждането на фестивала ПАНАИР НА КУКЛИТЕ се осигуряват от Столична Община, Столичен куклен театър, Министерство на Културата, Асоциация на Куклените Театри в България „АКТ – УНИМА, България“, Съюза на Артистите в България – САБ, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, чуждестранни културни институти в София, спонсорства, партньорства, дарения и др.

 

 

АДРЕС НА ФЕСТИВАЛА

Столичен Куклен Театър

ул. “Ген. Гурко” 14

София 1000

БЪЛГАРИЯ

GSM: +359 878734681

          +359 878734688

Тел./Факс: +359 2 987 72 88

 

E-mail:  SofiaPuppetFair@gmail.com

 

Web: www.fest.sofiapuppet.bg